مدیرعامل ، دکوریتیو

دارای مدرک بین المللی از روسیه و قزاقستان